BODÓ GALÉRIA Zrt.
H-1055 BUDAPEST, FALK MIKSA UTCA 24-26.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 1. Általános rendelkezések

 1. A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a BODÓ GALÉRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 24-26.) mint Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) adatvédelmi és adatkezelési politikáját a mindenkori hatályos – magyar és uniós – jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével annak érdekében, hogy az Adatkezelő valamennyi szolgáltatásának – különösen, de nem kizárólagosan a www.bodogaleria.hu domain-néven elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) – igénybevétele során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez való jog tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak bármilyen feldolgozása, illetőleg kezelése során.

 2. Az Adatkezelő jelen Szabályzatban ezúton tájékoztatja az érintetteket a Weboldalon keresztül megvalósuló regisztrációval, hírlevél szolgáltatással, vásárlásokkal, a használattal szükségszerűen együtt járó adatkezelésekkel kapcsolatban, a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, módjáról, céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának módjáról, a személyes adatok kezelése körében követett elvekről és gyakorlatról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 3. Az Adatkezelő adatai:

 • Cégnév: BODÓ GALÉRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 24-26.

 • Cégjegyzékszám: 01-10-048656

 • Adószám: 25413870-2-41

 • Statisztikai számjel: 25413870-7022-114-01

 • Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 • Képviseli: Bodó János vezérigazgató

 • E-mail: info@bodogaleria.hu

 • Web: www.bodogaleria.hu

 1. A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés jogalapját, célját és módját, valamint, hogy biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartása megvalósuljon.

 1. Adatkezelés alapelvei

 1. Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos – magyar és uniós – jogszabályoknak, és a szakmára vonatkozó etikai elvárásoknak eleget téve, tisztességesen kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, továbbá minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokokat, amelyek a megfelelő és biztonságos adatkezeléshez, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 2. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat az Adatkezelő az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Az Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban és ajánlásokban rögzített rendelkezések az irányadók:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info.tv.);

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-kertv.);

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,

 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

 1. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”);

 2. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség elve”);

 3. A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság elve”);

 4. A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság elve”);

 5. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság elve”);

 6. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg elve”).

 7. Az Adatkezelő felelős ezen elvek betartásáért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság elve”).

 8. Adatkezelő jelen Szabályzatban akként nyilatkozik, hogy az általa végzett adatkezelési tevékenység mindenkor megfelel az e pontban foglalt alapelveknek.

 1. Értelmező rendelkezések

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 3. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 4. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

 5. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 6. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

 7. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 8. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 9. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 10. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 11. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 1. A kezelt személyes adatok köre

 1. Önnek lehetősége van az Adatkezelő Weboldalán keresztül elérhető Hírlevél szolgáltatás igénybevételére „a Hírlevélre történő feliratkozás”lehetőségre kattintva, mely során nyilatkoznia kell arról, hogy megismerte, megértette, és elfogadta a jelen Szabályzatban foglaltakat, továbbá szükséges megadnia az alábbi személyes adatokat:

 • név,

 • e-mail cím.

 1. A feliratkozást követően Önnek lehetősége van bármikor, indokolás nélkül, díjmentesen leiratkozni a Hírlevél szolgáltatásról, melyet megtehet a Hírlevélben megtalálható „leiratkozás” lehetőségre kattintva, vagy az Adatkezelő részére történő törlési kérelem megküldésével. Ezt követően az Adatkezelő nem jogosult Önt további Hírleveleivel megkeresni.

 2. Az Adatkezelő a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) hatálya alá tartozik. A jogszabály értelmében az Adatkezelőt ügyfél-átvilágítási kötelezettség terheli a háromszázezer forintot meghaladó összegű pénzátutalásnak minősülő ügyleti megbízások teljesítése esetén.

 3. Az Adatkezelő az ügyfél-átvilágítási kötelezettsége körében végzett azonosítás során az alábbi személyes adatokat köteles rögzíteni a (3) bekezdésben meghatározott esetben:

1. Természetes személy esetén:

 • családi és utónevét,

 • születési családi és utónevét,

 • állampolgárságát,

 • születési helyét, idejét,

 • anyja születési nevét,

 • lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,

 • azonosító okmányának típusát és számát.

2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:

 • nevét, rövidített nevét,

 • székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címét,

 • főtevékenységét,

 • képviseletére jogosultak nevét és beosztását,

 • – ha ilyennel rendelkezik – kézbesítési megbízottjának csalási és utónevét, továbbá lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét

 • cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát,

 • adószámát.

(5) Az Adatkezelő az e pontban meghatározott személyes adatokat továbbítja a házhozszállítást, illetve az online fizetést lebonyolító (pl. PayPal) lehetséges további adatkezelőknek, akik a személyes adatokat az itt meghatározott célból és ideig jogosultak kezelni a Szabályzatban meghatározott adatkezelési alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje adattovábbítás esetén a meghatározott termék házhozszállításáig, illetve az online fizetés sikeres lebonyolításáig tart.

A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében:

 • számlázási név;

 • szállítási név (amennyiben eltér a számlázási névtől);

 • számlázási cím;

 • szállítási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől);

 • telefonszám;

 • e-mail cím.

A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében:

 • teljes név;

 • e-mail cím;

 • számlázási név;

 • számlázási cím.

Az adatkezelés célja adattovábbítás esetén a megrendelt termék házhozszállítása, és az online vásárlás sikeres lebonyolítása.

Weboldalunkon az online vásárlás keretében lehetősége van PayPal fiókján keresztül kifizetést teljesíteni az Adatkezelő részére, mellyel kapcsolatban az eljárás részletei, valamint az adatvédelmi tájékoztatás a PayPal weboldalán, az alábbi linken érhető el: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 1. Az Adatkezelővel létesítendő szerződéses üzleti kapcsolat során (különösen, de nem kizárólagosan bizományi szerződés, adásvételi, megbízási szerződés megkötése stb.) az (5) bekezdésben meghatározott személyes adatokat kell megadni.

 2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja, az adatok megőrzése

 1. Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő az érintett adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően

 • önkéntes hozzájárulás alapján (pl. hírlevélre való feliratkozás, honlap böngészése),

 • olyan szerződéses kapcsolat alapján, melyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, valamint

 • jogszabály által előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges körben (pl. Ptk., Pmt. előírásai alapján kötelező adatkezelési kötelezettség) kezeli.

 1. A kötelező adatkezelés kivételével az Adatkezelő a gazdasági tevékenysége során az érintettektől az adatok átadáskor minden esetben önkéntes nyilatkozatot (hozzájárulást) kér a jelen Szabályzat elfogadásával kapcsolatban. Adatkezelő kizárólag ezen önkéntes nyilatkozat megadását követően kezeli az érintettek adatait.

 2. Az adatkezelés módja:

Az adatok kezelése elektronikus eszközökkel, nem automatizált módon, valamint papír alapon történik. Az elektronikus adatkezelés során a tárolásra szolgáló szerverek, eszközök Magyarországon találhatók míg a papír alapú adatkezelés a Adatkezelő hivatalos helyiségeiben (székhely, telephely, fióktelep) történik.

 1. Az adatok megőrzése:

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az Adatkezelő részére történő hozzáférhetővé tételtől számított 5 évig őrzi meg azzal, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a számviteli bizonylatok megőrzési idejét 8 évben maximalizálja.

A Hírlevél szolgáltatás igénybevételéhez megadott személyes adatok megőrzése, valamint ennek megfelelően az érintett részére történő aktuális Hírlevelek továbbítása korlátozás nélkül érvényesül mindaddig, amíg az érintett hozzájárulása a jelen Szabályzatban meghatározott módon visszavonásra nem kerül.

 1. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés általános célja az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások magas színvonalon történő nyújtása, információátadás, tájékoztatás, kapcsolattartás és egyéb gazdasági esemény megvalósítása, valamint a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése. Az adatkezelés további célja a regisztráció lehetővé tétele, az Érintettel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, a vásárláshoz, és a számla szabályszerű kiállításához szükséges adatok beszerzése, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, továbbá a szállítás lehetővé tétele.

Az Adatkezelő az önkéntes hozzájárulás alapján megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig (a törléshez való jog gyakorlásáig), de legfeljebb 1 évig, míg a törvény által előírt kötelezettség alapján kezelt adatokat az adott törvényben, vagy egyéb jogszabályban meghatározott ideig őrzi.

 1. Névtelen adatok és sütik („Cookies”):

 1. Az érintettnek elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.

 2. A Weboldal megjelenítésével, amennyiben az érintett által használt böngésző beállításai engedik, vagy azt a látogató a Weboldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a Weboldal automatikusan elmenthet információkat az érintett számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (pl. táblagép, okostelefon, hordozható okos eszközök), illetve azon e célból ún. számítógépes „sütiket” (cookies), vagy más hasonló programokat helyezhet el.

A süti (cookie) egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre, vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor az érintett egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók, így például:

 • információt gyűjtenek az érintettről, illetve eszközéről,

 • megjegyzik az érintett egyéni beállításait,

 • felhasználásra kerül(het)nek online tranzakciók igénybevételekor, vagy

 • felhasználásra kerül(het)nek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához.

Általánosságban a sütik (cookies), vagy a más hasonló programok megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a honlap az érintettek számára igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen, illetve biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

A sütik (cookies) használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Az érintett vissza tudja utasítani a sütik (cookies) használatát számítógépe vagy a böngészésre használt más eszköze, illetve a honlap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, sütik (cookies) nélkül nem feltétlenül tudja majd maradéktalanul kihasználni a weboldal minden funkcióját, szolgáltatását, illetve ezek alkalmazása nélkül az Adatkezelő sem tudja garantálni az érintettnek a honlap teljes körű használatát.

A sütik (cookies) által az érintettről, illetve az érintett számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről az Adatkezelő a következő adatokat rögzíti és kezeli:

 • az érintett által használt IP-cím,

 • a böngésző típusa,

 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv),

 • a látogatás pontos időpontja,

 • az előzőleg látogatott oldal címe,

 • a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás,

 • az oldalon töltött idő.

A sütik (cookies) önmagukban nem képesek az érintett személy beazonosítására, a cookie-k révén azonban olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal, és a szerverek által fogadott egyéb információkkal felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

Amire az Adatkezelő használja a sütiket (cookies), illetve más hasonló programokat:

 • hogy megállapítsa, az érintett járt-e már a honlapon, illetve, hogy milyen aloldalakat vagy más, a bodogaleria.hu domain-hez tartozó oldalakat látogatott meg,

 • milyen funkciókat, szolgáltatásokat vett igénybe,

 • milyen információk után érdeklődött, vagy melyek azok, amelyek leginkább érdekelhetik.

Az Adatkezelő a sütiket (cookies) alapvetően információgyűjtésre használja fel a jobb és minőségibb felhasználói élmény biztosítása, valamint a Weboldal fejlesztése céljából.

A sütiknek (cookies) alapvetően három kategóriáját különböztethetjük meg:

 1. Szükséges sütik (cookies) A sütik (cookies) egy része feltétlenül szükséges a Weboldal felhasználók általi maradéktalan és zökkenőmentes böngészéséhez, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez. Ezek a sütik (cookies) többek között lehetővé teszik az érintett által az adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik (cookies) érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik (cookies) e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, ha az így van beállítva.

 2. Teljesítményt biztosító sütik (cookies): arra használhatók, hogy információt gyűjtsenek azzal kapcsolatban, hogy hogyan használják az érintettek a Weboldalt. Ezek a sütik (cookies) olyan információkat gyűjtenek, mint például, hogy melyik oldalt, aloldalt nézte meg az érintett, annak mely részére kattintott, hány oldalt vagy aloldalt keresett fel, milyen más oldalakat látogatott, milyen hosszú volt az egyes oldalak megtekintési ideje stb. Mindezek célja a honlap és a rajta megtalálható funkciók, szolgáltatások fejlesztése, optimalizációja és ez által a felhasználói élmény javítása, a zavartalan és megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás biztosítása.

 3. Kényelmi sütik (cookies): A Weboldal teljes körű, minden kényelmi funkciót biztosító használatához javasolt ezen sütik (cookies) engedélyezése, ezeknek ugyanis a célja, hogy lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a Weboldal használatát elemezve Önnek személyre szóló tartalmakat, és hirdetéseket küldjünk, vagy jelenítsünk meg, továbbá, hogy ezen elemzéseinket felhasználva továbbfejleszthessük szolgáltatásainkat.

A Weboldalon az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozások is találhatók. E hivatkozások szolgáltatója a saját szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt esetleg felhasználói adatokat képes gyűjteni (és ezeket esetlegesen olyan országok területén kezelni, amelyek nem minősülnek adatkezelési szempontból biztonságos harmadik országnak), amelyre az Adatkezelőnek semmiféle ráhatása sincs. Ezen adatgyűjtésekért az Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal, ezek kizárólag a látogató jóváhagyásával folynak, annak visszavonásáig, a sütik (cookies) tiltásáig, illetve törléséig. A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak.

Jelenleg a honlap által használt harmadik fél általi sütik (cookies), illetve más hasonló program a Google Analytics szolgáltatása (pl. remarketing, Google Display hálózati megjelenítési jelentések, a Google Analytics demográfiai és érdeklődési jelentései).

A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu) kattintva tájékozódhat.

A Google Analytics szolgáltatása sütikkel kapcsolatos további tudnivalókról ide(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage) kattintva tájékozódhat.

A Google cookie-kezeléséről itt (https://support.google.com/adwords/answer/2549063?hl=hu) olvashat részletesen.

 1. A Weboldalon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az érintett az ezt jóváhagyó gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével az érintett kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook/Instagram részére történő továbbításához.

Amennyiben az érintett be van jelentkezve a Facebookra/Instagramra, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az érintett közösségi fiókjához társítja.

Amennyiben az érintett a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebookra/Instagram általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebookra/Instagram adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

 1. Az érintettek jogai

 • Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére, a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 • Helyesbítés joga: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 • Törléshez való jog: Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 • Az „elfeledtetéshez” való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek, vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Ön kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 • Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 • Tiltakozás joga: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 1. Adatvédelmi incidens:

 1. Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 2. Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak. Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 3. Az adatvédelmi incidenst nem kell a hatóságnak bejelenteni, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 4. Amennyiben az adatvédelmi incidens hatóság számára történő bejelentése szükséges, úgy a bejelentésben:
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

 • közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

 • ismertetni kell a vállalkozás által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
 1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban az érintettel világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell:

 • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

 • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

 • ismertetni kell a vállalkozás által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 1. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • a vállalkozás megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 • a vállalkozás az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 1. Jogorvoslati jog

 1. Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat az I. (3) pontban rögzített elérhetőségek bármelyikén.

 2. Amennyiben az érintett a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit az Adatkezelőnél nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

 1. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a VII. pontban meghatározott esetekben a Fővárosi Törvényszékhez (H-1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A peres eljárást az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Kelt.: Budapest, 2020. április hó 03.